Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Ung.no

Ungdom, søvn og følelser

Bufdir ønsket filmer som satte søkelys på problemer mange unge har:

De prioriterer ikke nok søvn. De viser ikke følelser når de har det vondt. 

Spesielt var gutter en viktig målgruppe å nå med budskapet om at det er mulig å ta grep for få det bedre med seg selv.

Målet med filmene var å snakke direkte til ungdom og gi dem konkrete råd. Men også å få dem til å bruke den store faglige ressursen ung.no. Her kan unge stille spørsmål og få svar på det de lurer på om blant annet psykisk helse.

Det ble gjort et grundig innsiktsarbeid sammen med Bufdir, ung.no og Psykologistudentene opplysningsarbeid for unge. I tillegg gjennomførte vi dybdesamtaler med ungdom. Kommunikasjonsmålene ble å skape søvnlyst, og oppfordre til å anerkjenne sine egne følelser.

Resultat
Resultatet ble to filmer som vekker oppmerksomhet ved å være relevante og appellere til følelser ungdom kjenner seg igjen i. 

Filmene har fått svært god mottakelse både i målgruppen og blant fagfolk.